Klubbkvällar om Konsultationsschack

KONSULTATIONSSCHACK

Detta är en gammal historisk spelform som JSS har återupplivat och drivit till fulländning. I ett konsultationsparti är det två eller fler spelare per sida, som konsulterar varandra och tillsammans för sina pjäser.

Klubbens deltagare delas upp i två likvärdiga lag, som under spelet be¬finner sig i separata rum. Vardera lag kan där fritt överlägga och bestäm¬ma sitt nästa drag, utan att det andra laget kan avhöra diskus¬sionen. Dragen förmedlas av tävlingsledaren, som ambulerar mellan rummen, och därmed även flyttar den gemensamma schackklockan.

I vardera rummet finns ett schackspel uppställt som anger den aktuella ställningen i partiet. På detta huvud-bräde utför laget sina gemensamt beslutade drag. Motståndarens drag utförs av tävlingsledaren. På detta bräde gäller de vanliga spelreglerna t.ex. ”rörd pjäs förd pjäs” o.s.v.
Dessutom finns i rummen ett antal analys-bräden, där lagen fritt kan flytta runt pjäserna och analysera olika varianter.

Konsultationsschack innehåller många taktiska moment, förutom de rent schackliga. Det gäller att på ett effektivt sätt utnyttja att man är fler. T.ex. kan olika alternativa drag analyseras parallellt av olika personer, för att på det sättet spara betänketid (2x1½tim). Organisation, argumenta¬tions¬teknik och demokratiskt sinne är ofta avgörande.
För nybörjaren är det lärorikt och intressant att höra hur de mer erfarna spelarna resonerar och tänker.


  
 

© 2021 Järfälla SS